Navigare prin tastatură
Blocare animații
Titluri subliniate
Tonuri de gri
Culori inversate
Linkuri subliniate
Mărire
Cursor negru
Cursor alb
Text: Mic Mediu Mare
Resetare
Închide

Despre Primar

Nina CERETEU, primar de Drochia

Informaţii personale:

 • Numele Prenumele: Cereteu Nina
 • Data naşterii: 18 august 1987
 • Locul naşterii: rl Drochia, satul Drochia
 • Adresa de contact: bd. Independenţei 15a, Drochia 5202
 • Telefon: + 373 252 22599
 • Fax: + 373 252 22309
 • E-mail: primariadrochia@mail.ru;
 • E-mail: ninna.87@mail.ru

Statut:

 • Căsătorită, 2 copii

Studii:

 • 2009 – 2011 – Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele RM Specializarea: Teoria şi Practica Administraţiei Publice Titlul: Magistru în ştiinţe politice
 • 2004- 2009 -Universitatea de Studii Europene Din Moldova,  Profilul: Drept, Specializarea: Drept Penal, Titlul: Jurist

Experienţă profesională:

 • prezent  – Primar al oraşului Drochi
 • 2014 – 2015 – Asistent juridic, cabinetul avocatului ”Igor Şeremet”
 • 2014  – Secretarul Comisiei de Certificare de pe lîngă Ministerul Justiţiei
 • 2011- 2014 – Consultant în Direcţia Organizaţii Necomerciale, Ministerul Justiţiei

Distincţii:

 • 2013 – Medalia comemorativă „Mitropolitul Gavriil Banulescu-Bodoni” prilejuită aniversării a 200 de ani de la înfiinţarea Eparhiei de Chişinău şi Hotin.
 • 2016 -vicepreşedinte a CALM-ului
 • 2016 -vicepreşedinte a Reţelei Oraşelor din Moldova

Data validării mandatului: 09.07.2015

Limbi vorbite: Limba moldovenească, rusa, franceza, spaniola

Atribuţii de serviciu:

Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, stabilite la art.4 alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativă, primarul exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

a) asigură executarea deciziilor consiliului local;

b) propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local;

c) numeşte, stabileşte atribuţiile şi eliberează din funcţie şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordine, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;

d) stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor);

e) asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţii administrativ-teritoriale pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare consiliului local;

f)  exercită funcţia de ordonator principal de credite al oraşului, verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul local şi informează consiliul local despre situaţia existentă;

g) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale oraşului, în limitele competenţei sale;

h) exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;

i)  propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie comunală;

j) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea serviciului stare civilă, a autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;

k) eliberează autorizaţiile şi licenţele prevăzute de lege;

l) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;

m) asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestionării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

n) reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege;

o) prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a oraşului;

p) înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

q) exercită, în numele consiliului local, funcţiile de autoritate tutelară, supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor;

r) coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul oraşului;

s) asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii;

t) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii.