La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Functii vacante

   Primăria oraşului Drochia anunţă concurs la suplinirea funcţiei vacante de contabil şef al Primăriei oraşului Drochia.

Informaţia despre data petrecerii concursului va fi plasată suplimentar pe site-ul: www.primariadrochia.md

La concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele criterii:
-   Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
-   Posedă limba de stat;
-   Studii superioare de licenţă sau echivalente (medii speciale) în domeniul contabilităţi;
-   N-au atins vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensionare pentru limita de vîrstă (cel puţin 4 ani);
-   Cunosc legislaţia în domeniu;
-   Cunoştinţe de operare la calculator obligatoriu WORD, EXCEL, 1C;

-   Să aibă experienţă în domeniu de cel puţin 5 ani;

-   Nu au antecedente penale;

       Persoana care a manifestat dorinţa de a participa la concurs prezintă personal la Primăria oraşului Drochia, biroul 8, următoarele documente:

·        cererea;

·        buletinul de identitate;

·        copia carnetului de muncă;

·        copia documentului de studii;

·        formularul de participare.

 

       Persoana nu se admite la concurs în cazul în care:

       a) este considerată, prin hotărîrea instanţei de judecată în vigoare, incapabilă sau cu o capacitate de exerciţiu limitată;

       b) are antecedente penale rezultate din infracţiuni intenţionate ce nu au fost ridicate sau stinse în modul stabilit de lege.

Bibliografia recomandată pentru concursul la funcția publică de contabil -șef

 -  Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994
Acte normative în domeniul serviciului public:
-    Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
-    Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
-    Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
-    Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

- Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.
Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
-  Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
Acte normative în domeniul de specialitate la funcţia de contabil şef:
-  Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;
-  Codul Fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24.04.1997 (în special Titlul VI şi VII şi Legile pentru punere în aplicare a Titlurilor VI şi VII);
-  Legea contabilităţii nr.113 din 27.04.2007 cu modificările şi completările ulterioare;
-  Hotărîrea Guvernului nr.998 din 20.08.2003 „Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei”.

- Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

- Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativă-teritorială a Republicii Moldova.

       Documentele se vor primi în termen de pînă la 17 martie 2017, ora 1630.


 

Primăria oraşului Drochia anunţă concurs la suplinirea funcţiei vacante de  specialist pentru achiziţii publice şi atragerea investiţiilor.

Informaţia despre data petrecerii concursului  va fi plasată suplimentar pe site-ul: www.primariadrochia.md

 

       Cerinţe pentru participantul la concurs:

       1. Să fie absolvent al unei facultăţi  de Business şi Administrarea Afacerilor; Economie Generală; Juridica sau similare celor indicate (studii superioare).

       2. Să aibă experienţă în aplicarea şi implimentarea proiectelor.

       3. Să posede limba română şi obligatoriu o limbă străină.

       4. Să fie cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul permanent în Republica Moldova.

 

       Persoana care  manifestă dorinţa de a participa la concurs prezintă personal la Primăria oraşului Drochia, biroul 8, etajul 1, următoarele documente:

·        cererea;

·        buletinul de identitate;

·        copia carnetului de muncă;

·        copia documentului de studii;

·        formularul de participare;

 

       Persoana nu se admite la concurs în cazul în care:

       a) este considerată, prin hotărîrea instanţei de judecată(în vigoare), incapabilă sau cu o capacitate de exerciţiu limitată;

       b) are antecedente penale rezultate din infracţiuni intenţionate ce nu au fost ridicate sau stinse în modul stabilit de lege.

 

Bibliografia concursului petntru funcţia de specialist pentru achiziţii publice şi atragerea investiţiilor

1.Constituţia Republicii Moldova.

2. Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006.

3. Codul Muncii al Republicii Moldova.

4. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr. 190-XIII din 19.07.1994.

5. Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale

  administraţiei publice centrale şi locale, nr. 317-XV din 18.07.2003.

6. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public Nr. 158 din      04.07.2008.

7. Hotărîrea Guvernului RM  Nr. 201 din  11.03.2009privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

8. Legea Nr. 81 din 18.03.2004cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător.

              Actele se vor primi în termen de pînă la 24 februarie 2017, ora 1630 

              Telefoane de contact: 0 252 2 25 06, 0 252 2 20 64.


       Primăria oraşului Drochia anunţă concurs la suplinirea funcţiei de specialist pentru relaţii cu publicul

Informaţia despre data petrecerii concursului va fi plasată suplimentar pe site-ul: www.primariadrochia.md

 

       Cerinţele pentru participantul la concurs:

       1. Să fie absolvent al unei facultăţi de drept sau de administraţie publică(studii superioare).

       2. Să posede obligatoriu limba română.

       3. Să fie cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul permanent în Republica Moldova.

 

       Persoana care manifestă dorinţa de a participa la concurs prezintă personal la Primăria oraşului Drochia, biroul 8, următoarele documente:

·        cererea;

·        buletinul de identitate;

·        copia carnetului de muncă;

·        copia documentului de studii;

·        formularul de participare.

 

       Persoana nu se admite la concurs în cazul în care:

 

       a) este considerată, prin hotărîrea instanţei de judecată (în vigoare), incapabilă sau cu o capacitate de exerciţiu limitată;

       b) are antecedente penale rezultate din infracţiuni intenţionate ce nu au fost ridicate sau stinse în modul stabilit de lege.

 

Bibliografia concursului la funcția publică de specialist relații cu publicul

1.     Legea Nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior;

2.     Legea Nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

3.     Legea Nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;

4.     Constituţia Republicii Moldovadin  29.07.1994;

5.     Legea Nr.71 din 22.03.2007 cu privire la registre;

6.     Hotărîrea Guvernului Nr.618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice și de dispoziție și Instrucțiunii- tip cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova;

7.     Legea Nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale;

8.     Legea Nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;

9.     Legea Nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație;

10.   Legea Nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

11.   Hotărîrea Guvernului Nr.212 din 04.04.1995 despre aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice.

 

       Actele se vor primi în termen de pînă la 24 februarie 2017, ora 1630.

       Telefon de contact: 0 252 2 25 06, 0 252 2 20 64.

Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Drochia în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Drochia, Republica Moldova.
str. Independentei 15 A, or. Drochia, MD-5201, Republica Moldova
Tel.: (252) 22599, Fax: (252) 22309
Email: info@primariadrochia.md


Design şi programare de Andrei Madan