La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Primar
 
 
Informaţii personale:
Numele: Grozavu
Prenumele: Igor
Data naşterii: 11 aprilie 1972
Adresa de contact: bd. Independenţei 15a, Drochia 5201
Telefon: + 373 252 22599
Fax: + 373 252 22309
E-mail: primariadrochia@mail.ru
 
Studii:
1987 – 1991 Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie
1994 – 2000 Universitatea de Stat din Moldova, facultatea drept, jurist licenţiat în drept
 
Starea civila:
Căsătorit, doi copii
 
Experienţă profesională:
1991 - 1998 tehnolog-şef de producere, Gospodăria Agricolă „Patria” din satul Gribova
1997 – 1998 jurist prin cumul, Gospodăria Agricolă „Patria” din satul Gribova
1998 – 2001 secretar, Cancelaria Judecătoriei de sector Edineţ
2002 – 2004 inspector-şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Drochia
2004 – 2007 şef-adjunct Inspectoratul General de Stat al Muncii din mun. Chisinău
2007 – 2011 primar satul Gribova
2011 - Ales în funcţie de primar al oraşului Drochia
 
Limbi vorbite:
Limba româna şi rusa, franceza cu dicţionarul

 

Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, stabilite la art.4 alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativă, primarul exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

    a) asigură executarea deciziilor consiliului local;

    b) propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local;

    c) numeşte, stabileşte atribuţiile şi eliberează din funcţie şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordine, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;

    d) stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor);

    e) asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţii administrativ-teritoriale pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare consiliului local;

    f)  exercită funcţia de ordonator principal de credite al satului (comunei), oraşului (municipiului); verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul local şi informează consiliul local despre situaţia existentă;

    g) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului), în limitele competenţei sale;

    h) exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;

    i)  propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie comunală;

    j) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea serviciului stare civilă, a autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;

    k) eliberează autorizaţiile şi licenţele prevăzute de lege;

    l) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;

    m) asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestionării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

    n) reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege;

    o) prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a satului (comunei), oraşului (municipiului);

    p) înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

    q) exercită, în numele consiliului local, funcţiile de autoritate tutelară, supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor;

    r) coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului);

    s) asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii;

    t) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările primarului;

     

Sus
1 EUR = 19.9261
1 USD = 17.8478
1 RUB = 0.3599
1 RON = 4.4803
1 UAH = 0.8601
Drochia în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Drochia, Republica Moldova.
str. Independentei 15 A, or. Drochia, MD-5201, Republica Moldova
Tel.: (252) 22599, Fax: (252) 22309
Email: info@primariadrochia.md


Design şi programare de Andrei Madan

Total vizitatori: 83017
Total ieri: 54
Total azi: 16
Online: 2