La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Raport de transparenţă
REGULAMENTUL cu privire la drepturile şi obligaţiunile funcţionarilor primăriei Drochia în procesul de furnizare a informaţiilor oficiale
Data publicării: Joi, 29 ianuarie 2015

Aprobat prin Decizia

Consiliului orşenesc Drochia  

nr. 5/6 din 22.06.2010

 

Regulamentul

cu privire la drepturile şi obligaţiunile funcţionarilor primăriei Drochia  în procesul de furnizare a informaţiilor oficiale

 

I.   Dispoziţii generale

 

1.1         Regulamentul cu privire la drepturile şi obligaţiile funcţionarilor Primării Drochia  în procesul de furnizare a informaţiilor oficialeeste elaborat în baza prevederilor Legii nr. 982 din  11.05.2000 privind accesul la informaţie, Nr. 436 28.12.2006 privind Administraţia Publică Locală,altor acte normative în temeiul cărora Primăria  îşi desfăşoară activitatea.

1.2         Regulamentul cu privire la drepturile şi obligaţiile funcţionarilor în procesul de furnizare a documentelor, informaţiilor oficialeîn cadrul Primăriei  (în continuare – Regulament)  prevede principiile, condiţiile şi modul de realizare a accesului la informaţiile de interes public.

1.3         Obiectivele Regulamentului  sunt:

a) organizarea şi gestionarea unui sistem de informare activ pentru societatea civilă;

b) facilitarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public;

c) asigurarea transparenţei în activitatea Primăriei şi a Consiliului Orăşenesc, în colaborare cu sectorul asociativ , mass-media.

1.4        Condiţii mai specifice în domeniul asigurării accesului la informaţie pentru secretarul consiliului orăşenesc, specialistul relaţii cu publicul vor putea face obiectul unor norme, reguli, planuri sau dispoziţii ale Primarului , avînd in vedere obligaţiunile lor de serviciu.

1.5        Prevederile menţionate în punctul 1.4 nu trebuie să limiteze sau să contrazică prezentul regulament, în special drepturile cetăţenilor la informaţie.

II.                  Organizarea şi asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public

 

2.1 Aplicarea prevederilor Legii privind accesul la informaţie se face cu respectarea următoarelor principii:

a) activitatea Primăriei şi a Consiliului Orăşenesc se desfăşoară într-o manieră deschisă faţă de cetăţeni;

b) informaţia este oferită din oficiu, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

c) accesul cetăţeanului la informaţiile de interes public nu poate fi îngrădit, iar limitarea accesului la informaţie are loc doar în condiţiile legii;

d) funcţionarii Primăriei  asigură respectarea legii în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia şi ale prezentelor norme metodologice.

 

2.2 Specialistul relaţii cu publicul  va supraveghea respectarea Legii privind accesul la informaţie în cadrul Primăriei  şi subdiviziunile acesteia, precum şi prevederile prezentului Regulament.

 

2.3 Specialistul relaţii cu publicul va organiza şi asigura accesul liber la informaţiile de interes public, soluţionarea cererilor (verbale şi în scris) ale cetăţenilor privind furnizarea informaţiilor oficiale.

2.4 Toţi specialiştii din cadrul Primăriei, în procesul de furnizare a informaţiilor de interes public, vor respecta prevederile prezentului Regulament şi vor furniza informaţii publice cetăţenilor conform domeniilor şi atribuţiilor de serviciu.

 

III.      Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public  

 

3.1 Vor fi făcute publice din oficiu, într-o formă concisă şi accesibilă:

a)      Regulamentul de organizare şi funcţionare a primăriei ;

b)      Organigrama Primăriei  şi regulamentele de activitate ale secţiilor şi subdiviziunilor Primăriei şi Consiliului ;

c)      alte acte normative privind reglementarea activităţii Primăriei şi Consiliului precum şi modificările la acestea;

d)      programul de audienţe;

e)      numele şi prenumele conducătorilor, şefilor de secţii;

f)       sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al Primăriei ;

g)      programele şi strategiile adoptate;

h)      rapoartele de activitate;

i)        Deciziile Consiliului Orăşenesc şi dispoziţiile Primarului cu caracter general de interes public sporit;

j)        proiectele de dispoziţie ale Primarului şi decizii ele Consiliului Orăşenesc cu caracter general de interes public sporit;

k)      lista dispoziţiilor emise de Primar, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor personale;

l)        modul în care pot fi contestate şi atacate actele emise de Primar, Consiliul Orăşenesc;

m)   modele de cereri şi formulare;

n)      datele privind funcţiile vacante şi cerinţele de calificare faţă de acestea;

o)      declaraţiile de venit ale aparatului de conducere;

p)      invitaţiile şi rezultatele concursurilor de achiziţii publice, planul anual de achiziţii publice, componenţa comisiei de achiziţii publice, procesele verbale de achiziţii publice.

 

3.2 Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin:

a)  afişare la panourile informative;

b)  pe pagina WEB;

c)  oferirea spaţiului pentru consultare la sediul Primăriei;

d)  mijloace mass-media.

3.3 În scopul facilitării adresărilor în scris ale cetăţenilor, la dispoziţia persoanei interesate se vor pune formulare tip (anexe la prezentul Regulament).

3.4 Informaţiile de interes public pot fi solicitate şi comunicate şi în format electronic. În acest scop pe site-ul Primăriei va fi prevăzută rubrica respectivă, cu posibilitatea de accesare a stadiului de rezolvare a cererilor.

3.5 Informaţiile publice solicitate în scris, în format electronic, pot fi comunicate prin e-mail, înregistrate pe suport magnetic sau dacă este posibil prin telefon.

 

IV.         Termenele de soluţionare a cererilor privind accesul la informaţie

 

4.1 Comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public se va executa în termenele stabilite de legislaţia în vigoare:

a) specialistul relaţii cu publicul va oferi informaţia solicitată din momentul în care va fi disponibilă pentru a fi furnizată, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie;

b) doar Primarul poate prelungi termenul de soluţionare a cererii cu 5 zile lucrătoare, dacă:

·         cererea a fost incompletă sau inexactă şi a necesitat unele precizări;

·       cererea se referă la un volum foarte mare de informaţii care necesită   selectarea şi prelucrarea lor;

·       sunt necesare consultaţii suplimentare pentru a satisface cererea.

4.2 Solicitantul va fi informat despre prelungirea termenului de furnizare a informaţiei şi despre motivele acesteia cu 5 zile înainte de expirarea termenului iniţial.

 

4.4 Dacă în urma informaţiilor primite, solicitantul cere noi informaţii privind documentele aflate în posesia Primăriei, aceasta se va considera o nouă cerere.

 

4.5 Accesul la informaţiile de interes public este gratuit.

 

 

V.                 Protejarea datelor cu caracter personal

 

5.1. Datele privind curatela şi adopţia sunt considerate date cu caracter personal.

 

5.2. Extrasele din registre vor fi furnizate din momentul în care vor fi disponibile, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, în vederea asigurării protecţiei datelor cu caracter personal din registrele Primăriei.

 

5.3. În cazul în care un cetăţean solicită date/informaţii cu caracter personal despre alt cetăţean, funcţionarul public se va asigura că solicitantul de informaţii dispune de permisiunea cetăţeanului despre care informaţia este solicitată.

 

VI.         Drepturile funcţionarilor Primăriei  în procesul de furnizare a informaţiei de interes public

 

6.1 Soluţionarea cererilor de acces la informaţie este asigurată de către specialistul relaţii cu publicul. În acelaşi timp, specialiştii Primăriei  pot furniza informaţia la solicitarea cetăţeanului privind activitatea nemijlocită (atribuţiile de serviciu, orele de audienţă, datele de contact, modalitatea de depunere a cererilor, reclamaţiilor, precum şi informaţii ce ţin strict de domeniul de activitate al acestora).

6.2 În procesul de furnizare a informaţiei de interes public, funcţionarul responsabil are dreptul:

a)      să ofere, fără a fi necesară o coordonare suplimentară cu conducătorul instituţiei, informaţia specificată la pct. 3.1;

b)       să ofere altă informaţie, date statistice pe care le deţine, fiind reflectate în rapoarte de activitate, avizate anterior de către conducător;

c)      să solicite de la şefii de secţii şi subdiviziuni date, informaţii necesare pentru perfectarea răspunsurilor la cererile cetăţenilor.

 

VII.             Obligaţiile funcţionarilor Primăriei în procesul de furnizare a informaţiei de interes public

 

7.1 Specialistul relaţii cu publicul, alţi funcţionari , în procesul de soluţionare a cererilor de acces la informaţie, este obligat:

                                    a)      să asigure accesul publicului la informaţia completă, actuală şi în termenele stabilite;

                                    b)      să respecte limitările accesului la informaţie, prevăzute de legislaţie, în scopul protejării informaţiei confidenţiale, vieţii private a persoanei şi securităţii naţionale;

                                    c)      să respecte termenele de soluţionare a cererilor de acces la informaţie;

                                    d)      să informeze cetăţeanul despre prelungirea termenului de soluţionare a cererii sau despre readresarea cererii către o altă instituţie;

                                    e)      să asigure afişarea pe panourile informative şi pe site-ul Primăriei  actele adoptate în vederea reglementării activităţii;

                                     f)      să menţină informaţiile, documentele aflate la dispoziţia sa, în formă actualizată;

                                    g)      să acorde asistenţă şiconsultanţă persoanelor în vederea formulării cererii de acces la informaţie, utilizării informaţiei puse la dispoziţie;

                                    h)      să asigure accesul cetăţeanului la registrele aflate în aplicare în cadrul Primăriei;

                                      i)      să îndrume cetăţenii către instituţiile, organizaţiile abilitate să rezolve problemele ce nu ţin de competenţa autorităţilor locale;

                                      j)      să pună la dispoziţia cetăţeanului modelul de reclamaţie, în cazul refuzului de furnizare a informaţiei;

                                    k)      să asigure desfăşurarea acţiunilor de intensificare a participării cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor;

                                      l)      să mediatizeze raporturile dintre cetăţean şi instituţie;

                                 m)      să întocmească rapoarte privind domeniul dat şi să propună acţiuni în vederea optimizării sectorului relaţii cu publicul.

7.2 Specialistul relaţii cu publicul, alţi funcţionari,nu vor  dezvălui informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, dacă nu este abilitat în acest sens.

 

VIII.           Procesarea cererilor de acces la informaţie

 

Specialistul relaţii cu publicul asigură soluţionarea solicitărilor privind informaţiile de interes public, organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare.

 

8.1 Cererile formulate în scris, pe suport de hârtie, se depun  la specialistul relaţii cu  publicul. Cererile se înregistrează într-un registru special şi solicitantului i se eliberează o confirmare scrisă ce conţine data şi numărul de înregistrare a cererii. La înregistrarea cererii, specialistul precizează forma în care solicitantul doreşte să primească răspunsul.

8.2 Specialistul realizează o evaluare primară a solicitării, în urma căreia se stabileşte dacă informaţia solicitată este o informaţie comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces.

8.3 În cazul în care informaţia solicitată este deja comunicată din oficiu în una dintre formele precizate în prezentul regulament, furnizarea ei se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, cu informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită.

8.4 În cazul când informaţia nu poate fi pusă la dispoziţie la momentul adresării sau este solicitată o informaţie în scris, cererea este înaintată  Primarului pentru aplicarea rezoluţiei. Ulterior, cererea este remisă spre soluţionare specialistului relaţii cu publicul, altor funcţionari.

8.5 Dacă la o primă evaluare a cererii, specialistul responsabil constată că informaţia solicitată este cu accesibilitate limitată sau în cazul în care informaţia solicitată ţine de soluţionarea unui litigiu, cererea este înaintată pentru aplicarea rezoluţiei de către Primar.

8.6 Rezoluţia conducerii şi termenul de examinare a cererii se consemnează în fişele de evidenţă şi control.

8.7 Specialistul relaţii cu publicul va perfecta răspunsul în baza datelor furnizate de către specialiştii primăriei , subdiviziunile vizate, va ataşa eventualele documente însoţitoare, va contrasemna răspunsul şi îl va înainta spre semnare  Primarului. 

8.8 Răspunsul se înregistrează şi se transmite persoanei interesate, pe suportul solicitat, în termenul legal.

8.9 În cazul în care sunt necesare unele precizări, termenul de examinare a cererii poate fi prelungit, dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare.

8.10 Dacă informaţia solicitată nu se află în posesia Primăriei  (nu a fost înregistrată) sau informaţia deţinută de o altă instituţie ar răspunde mai deplin interesului solicitantului, solicitantului i se propune ca cererea să fie readresată instituţiei respective.

8.11 Dacă solicitantul nu este de acord cu readresarea cererii, atunci informaţia i se oferă în volumul deţinut sau această circumstanţă poate servi temei de refuz a cererii pe motivul lipsei de informaţie.

8.12 În cazul în care informaţia solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la informaţie, se asigură, în termen de 5 zile de la înregistrare cu  informarea solicitantului despre acest lucru.

8.13 Informaţia nu va fi furnizată, pe motiv de excepţie de la liberul acces, dacă aceasta:

            a) a fost înregistrată la Primărie  cu titlul „secret de stat”, conţinând date protejate de stat, prin lege, în domeniul activităţii militare, economice, tehnico-ştiinţifice, de politică externă;

b) constituie secret comercial, respectând cerinţele de identificare: însemnul de „secret comercial”, are valoare comercială importantă pentru agentul economic, nu a fost făcută publică până la momentul solicitării;

c) ţine de viaţa privată a persoanei, cu excepţia datelor din buletinul de identitate. Oricărei persoane i se va asigura accesul la informaţiile cu caracter personal despre sine. În cazul minorilor şi persoanelor incapabile, datele cu caracter personal vor fi puse la dispoziţia părinţilor şi tutorilor;

d) este o informaţie ce ţine de activitatea operativă a organelor de resort, intrată în posesia Primăriei , la divulgarea căreia ar putea fi prejudiciată ancheta;

e) este o informaţie deţinută de Primărie, ce reflectă rezultatele finale sau intermediare ale unor investigaţii ştiinţifice şi tehnice, a căror divulgare poate priva autorii investigaţiilor de prioritatea publicării.

În toate aceste cazuri, informaţia poate fi făcută publică, dacă pot fi omise fragmentele identificabile ca divulgare a secretului sau dacă prejudiciul adus interesului public, prin faptul nedivulgării, ar fi mai mare decât atingerile aduse drepturilor şi intereselor subiecţilor informaţiei secrete.

8.14 Refuzul de a furniza o informaţie, un document oficial va fi făcut în scris, indicându-se data întocmirii refuzului, numele persoanei responsabile, motivul refuzului, făcându-se în mod obligatoriu trimitere la actul normativ (titlul, numărul, data adoptării, sursa publicaţiei oficiale), pe care se bazează refuzul, precum şi procedura de recurs a refuzului, inclusiv termenul de prescripţie.

8.15 Specialistul relaţii cu publicul va completa registrul solicitărilor şi în format electronic, împreună cu fişierele de răspuns şi le va depune în directorul special creat în acest scop.

8.16 Specialistul relaţii cu publicul va întocmi anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public, care va cuprinde:

a)      numărul total de solicitări de informaţii de interes public;

b)      numărul de solicitări rezolvate favorabil;

c)      numărul de solicitări respinse şi cauza (informaţii exceptate de la acces, inexistente etc.);

d)     numărul de solicitări adresate în scris: 1. pe suport de hârtie; 2. pe suport electronic;

e)      numărul de solicitări adresate de persoane fizice;

f)       numărul de solicitări adresate de persoane juridice;

g)      numărul de reclamaţii;

h)      numărul de plângeri în instanţă: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. în curs de soluţionare;

i)        costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice;

j)        numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare.

 

IX.          Sancţiuni

 

9.1 Pentru încălcarea prezentului regulament, funcţionarilor Primăriei  li se pot aplica sancţiuni disciplinare în conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova.

 

9.2 Pentru încălcarea termenelor de furnizare, precum şi pentru refuzul neîntemeiat, funcţionarilor publici li se va aplica mustrare.

 

9.3 Pentru îngrădirea cu bună ştiinţă a dreptului cetăţenilor la informaţiile publice se aplică mustrare aspră.

 

9.4. Plângerile cetăţenilor privind îngrădirea accesului la informaţiile publice vor fi adresate direct Primarului.

 

 

X.      Dispoziţii finale

 

10.1 Prezentul Regulament poate fi completat prin alte decizii  ale Consiliului orăşenesc Drochia

 

 

Anexă:

 

Model de cerere privind accesul la informaţiile oficiale

 

Către ___________________________________

(Denumirea autorităţii sau instituţiei)

Dlui/Dnei ________________________________

 

De la ___________________________________

 

__________________________________

 

 

 

 

În conformitate cu Legea privind accesul la informaţie, vă solicit

următoarele informaţii/documente:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Indicaţi varianta în care doriţi să primiţi informaţiile:

a) mă satisface o expunere verbală;

b) voi examina documentul la sediul instituţiei;

c) solicit unele copii;

d) solicit copia traducerii documentului în limba (indicaţi) _______;

e) solicit imprimarea documentului pe dischetă ______, pe casetă video ____,

pe casetă audio ________;

f) alte forme (indicaţi)_________.

 

 

 

 

 

Vă rog să-mi expediaţi documentele solicitate:

pe adresa: ______________________________________________ sau

pe adresa electronică (e-mail): ______________________________ sau

fax: _________________

 

Data _______ Semnătura _____________

 

 

Notă: Modelul de cerere a fost elaborat de Centrul  Acces-info

Alte înregistrări
Data publicării: Joi, 05 februarie 2015
Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 29 ianuarie 2015
Citeşte mai mult...
» Toate înregistrările
Sus
Дрокия (г.) 
Drochia în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Drochia, Republica Moldova.
str. Independentei 15 A, or. Drochia, MD-5201, Republica Moldova
Tel.: (252) 22599, Fax: (252) 22309
Email: info@primariadrochia.md


Design şi programare